Działalność turystyczna PTTK i ZHP w Skierniewicach

Działalność turystyczna PTTK i ZHP w Skierniewicach

W każdym społeczeństwie istnieje pewna grupa osób, które wykorzystując swoje zainteresowania, własne predyspozycje psychofizyczne, dążą do wszechstronnego poznania otaczającej rzeczywistości.

Wciąż przybywa  chętnych do podjęcia działalności turystycznej, bowiem turystyka aktywna najbardziej zbliża człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły psychofizyczne. Celem działalności turysty jest wypoczynek, rekreacja,  doskonalenie zdrowia i sprawności fizycznej, a także wszechstronne poznanie kraju, jego walorów przyrodniczych i antropogenicznych.

Przodownikiem w krzewieniu turystyki krajoznawczej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oraz Związek Harcerstwa Polskiego, którzy stworzyło systemy tej formy turystyki. Rozwój obu organizacji następował dzięki zapałowi ludzi, którzy byli oddani turystyce, współpracy z organizacjami młodzieżowymi, władzami oświatowymi. Zasadniczy jednak wpływ na możliwości, a także na rozwój działalności towarzystwa, miała polityka państwa, stosowana do szeroko rozumianej turystyki.
Zarówno oddział PTTK, jak i hufiec ZHP, posiadają swoje siedziby w Skierniewicach. Przyjmując wiele obowiązków na swoje barki członkowie starają się „zaszczepić” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych turystycznego ducha. Dzięki wspólnej pasji jaką jest uprawianie turystyki chcą propagować ją wśród społeczeństwa. Swoją działalnością pozwalają poznać najciekawsze zakątki Polski, uczyć i wychowywać, a także aktywnie spędzać wolny czas. Mając na uwadze zadania w dziedzinie wychowania dla turystyki krajoznawczej skierniewickie organizacje stosują tzw. model turysty krajoznawczego, poczynając od początkującego turysty a skończywszy na osobie przygotowanej do samodzielnego uprawiania turystyki, a także organizowania jej dla innych.
Skierniewicki oddział PTTK „Szaniec” jest stosunkowo młodym oddziałem. Aktualnie zrzesza członków w trzech kołach, które prowadzą regularne spotkania mające na celu omówienie i planowanie różnych form turystyki. W celu upowszechnienia turystyki w społeczeństwie pracownicy oddziału wypracowali specjalny model imprez turystycznych ogłaszanych w regionalnych kalendarzach imprez turystycznych PTTK. Organizacją i przebiegiem tych imprez zajmuje się kadra turystyczna. Jednym z trzech kół przynależących do oddziału i zasługujących na uwagę jest Akademickie Koło Turystyczne PTTK "Po prostu" specjalizujące się w turystyce pieszej, rowerowej i wodnej. Do stałych zadań oddziału można zaliczyć różnego rodzaju imprezy w regionie powiatu skierniewickiego, jak np. rajdy po Puszczy Bolimowskiej, wycieczki krajoznawcze po terenie byłego województwa skierniewickiego, cyklicznych rajdów rowerowych - wiosną Rajd "Konwalia", a jesienią Rajd "Pieczonego ziemniaka".
Kolejnym krzewicielem turystyki jest Związek Harcerstwa Polskiego. Jest ono najbardziej naturalną szkołą wpajania zasad, nawyków działalności krajoznawczo – turystycznej wśród społeczeństwa. Atutem działalności ZHP jest fakt, iż pracę rozpoczyna już z najmłodszymi członkami społeczeństwa, przygotowując ich stopniowo do umiejętności organizowania sobie wartościowych sposobów wypoczynku. Harcerskie wycieczki, biwaki i obozy zyskują wielką popularność. Organizowane przez skierniewicki hufiec rajdy (Harcerski Rajd "Łosia", Rajd "Liść Jesieni"), obozy, tzw. HAL (Harcerskie Akcje Letnie), to pewnego rodzaju „szkoły turystyczne, w których w wyniku zamieszkania w namiotach, prowadzenia samoobsługi w zakresie podstawowych czynników bytowych, pełnienia wart nocnych, organizowania gier terenowych, krótkich wycieczek i codziennego bytowania z przyrodą następuje wprowadzenie członka organizacji w zagadnienia krajoznawstwa i turystyki oraz organizowania form aktywnego wypoczynku”.
Zachętą do udziału w imprezach, zarówno w ZHP jak i w PTTK, jest system zdobywania odznak turystycznych oraz sprawności harcerskich. Osiągnięciem sukcesu jest fakt rosnącej liczby zainteresowanych uprawianiem turystyki krajoznawczej. Jednak, aby go osiągnąć należy uwzględnić wiele wymagań, których spełnienie jest warunkiem uzyskania prawidłowego rozwiązania przydatnego i łatwego w stosowaniu. Do wymagań, które stają przed krzewicielami, należą, m.in. długotrwałość procesu tworzenia sylwetki przyszłego turysty pod względem intelektualnym i fizycznym, atrakcyjność formy kształtowania turysty krajoznawczego, a także zachowanie właściwych proporcji pomiędzy przekazywaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Powiązane artykuły